Firmyihned > Postup založení akciové společnosti

Jaký je postup založení akciové společnosti (a.s.)

 
Chcete začít podnikat prostřednictvím nové společnosti ? 
 
Akciová společnost (a.s.) je nejprestižnější právní formou kapitálové společnosti.
 
Výhodou akciové společnosti je prestižní forma podnikání, akcionáři neručí za závazky společnosti, v případě akcií na majitele snadná převoditelnost akcií a možná anonymita majitelů (vlastníci akcií na majitele se nezapisují do obchodního rejstříku). Nevýhodou může být nutnost většího počtu osob v dozorčí radě a představenstvu.
 
 

Pokud nechcete podstupovat všechny peripetie při jednání na úřadech,

rádi pro vás založíme společnost a.s. na klíč, cena takto zakládané 

společnosti je 34.900,- Kč ještě rychlejším a elegantnějším řešením je 

zakoupení ready made a.s. za 69.000,- Kč 

 
 
Založení akciové společnosti
 
1.Zakladatelská smlouva a zakladatelská listina musí obsahovat:
 
firmu, sídlo a předmět podnikání (činnosti),
navrhovaný základní kapitál,
počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu (event. druhy akcií),
upisované vklady jednotlivých zakladatelů,
má-li být použito nepeněžitého vkladu, pak způsob a výše ocenění,
alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
určení správce vkladu,
návrh stanov.
 
Podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny. Dalším nezbytným dokladem, který je vyhotovován pro potřeby založení společnosti, jsou stanovy. Stanovy společnosti musí závazně obsahovat:
 
obchodní jméno a sídlo společnosti,
předmět podnikání,
výše základního kapitálu a způsob splácení akcií,
počet a jmenovitou hodnotu akcií, jakož i určení, zda akcie znějí na jméno nebo na majitele,
způsob svolávání valné hromady, její působnost a rozhodování,
počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů a vymezení působnosti a rozhodování,
výši počátečního rezervního fondu a výši, kterou se bude ročně doplňovat,
způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty,
důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie,
způsob zvyšování a snižování základního kapitálu,
postup při doplňování a změně stanov.
 
 
2. Zajištění podnikatelského oprávnění
 
 
Akcie mohou být vydány v listinné podobě (cenný papír tak je doslova papírem) nebo v zaknihované podobě (cenný papír je ve virtuální podobě). Akcie musí obsahovat:
 
firmu a sídlo společnosti,
jmenovitou hodnotu,
označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře,
výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,
datum emise.
 
3. Na ustavující valné hromadě se rozhoduje o založení společnosti, schvalují se stanovy a volí se orgány společnosti. Z ustavující valné hromady je pořízen zápis, který je notářský ověřen, a slouží jako doklad pro zápis v obchodním rejstříku.
 
 
4. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo a podepisují ho všichni členové představenstva.
 
 
5. Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, v době určené ve stanovách, nejpozději však do jednoho roku od vzniku společnosti. Tento papír je po splacení jmenovité hodnoty akcií vyměněn za akcii.
 
 
6. Společnost vzniká k okamžiku zápisu do obchodního rejstříku.
 
 
Orgány akciové společnosti
 
Valná hromada může být ustavující‚ řádná, mimořádná nebo náhradní. Ustavující valná hromada rozhoduje jednak o založení společnosti, jednak schvaluje stanovy a volí orgány a.s. Řádná valná hromada se koná jednou za rok a svolává ji představenstvo.
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, nevyžadují-li stanovy účast vyšší.Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ale existují výjimky. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.Počet hlasů, které má akcionář na valné hromadě, odpovídá jmenovité hodnotě jejiich akcií.
 
Do působnosti valné hromady náleží:
 
změna stanov,
rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů,
volba a odvolání členů představenstva,
volba a odvolání členů dozorčí rady,
schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém,
rozhodnutí o zrušení společnosti.
 
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Členové představenstva, kteří zavazují společnost, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
 
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
Rozdělení zisku akciové společnosti
 
Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Pokud z ustanovení stanov týkajících se akcií s odlišným nárokem na podíl ze zisku nevyplývá něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů